CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

PRIVACY POLICY

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức Hãng Luật Bigboss Law thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách liên quan đến trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của Hãng Luật Bigboss Law (gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”).

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.

Chính sách này bao gồm các nội dung sau:

1. Thông tin cá nhân được chúng tôi  thu thập

2. Các thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

3. Thu thập và sử dụng cookies

4. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

5. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

6. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

7. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

8. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

 

1. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi cho quý khách.

Dưới đây là các nguồn thông tin chúng tôi thu thập:

Thông tin quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi quý khách tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về khách hàng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, và các nguồn công khai có sẵn.

2. Các thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm:

Vận hành, Cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để vận hành, cung cấp và giao Sản Phẩm Của Chúng Tôi và xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, mua hàng, tham gia các chương trình ưu đãi, cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thành toán và nhận bàn giao hàng.

Đo lường, hỗ trợ cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện chất lượng và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà quý khách có thể quan tâm, nhận diện sở thích của quý khách và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách hàng.

Liên lạc với khách hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để liên lạc với quý khách liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụng: email, chat) và để trả lời yêu cầu của quý khách.

Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của quý khách.

Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lam dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.

Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách: Chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên lạc với quý khách.

3. Thu thập và sử dụng cookies

Chúng tôi sử dụng cookies, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi cùng “cookies”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của khách hàng, cung cấp cho quý khác có tính năng và dịch vụ thiết yêu cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

  • Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ của chúng tối. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
  • Lưu tâm đến các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà quý khách lựa chọn.
  • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
  • Ngăn chặn hành vi gian lận.
  • Cải thiện an ninh.
  • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
  • Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Cookies cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chăn hoặc từ chối Cookies của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khác có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các trang web của chúng tôi.

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookies khi quý khách tương tác với các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

Quý khách có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng ‘Trợ giúp’ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookies mới, cách trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookies mới, cách tắt cookies và khi cookies hết hạn. Nếu quý khách tắt tất cả cookies trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookies sang trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

4. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được nêu dưới đây.

Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho quý khách các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Quý khách có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia và các giao dịch của quý khách và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đối với bên thứ ba đó.

Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, bán hàng chéo,... dành cho quý khách. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, xử lý tài sản đảm bảo, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp/Dự án: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng Dự án hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vốn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Hãng Luật Bigboss Law hoặc phần lớn tài sản của Hãng Luật Bigboss Law được một công ty khác mua, thông tin của quý khách sẽ trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.

Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi. hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm thiểu rủi ro tài sản  và tín dụng.

Tùy theo sự lựa chọn của quý khách: Ngoài các quy định trên, quý khách sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về quý khách có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sử thông tin.

5. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Tại Hãng Luật Bigboss Law, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng đảm đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, Hãng Luật Bigboss Law sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

6. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về quý khách khi quý khách tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.

7. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khác. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của quý khách theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa lỗi

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư của Hãng Luật Bigboss Law hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Địa chỉ email: info.bigbosslaw@gmail.com hoặc theo thông tin địa chỉ liên hệ của Hãng Luật Bigboss Law

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể.

0978 333 379
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

HÃNG LUẬT BIGBOSS LAW
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn